Wet Verbetering Poortwachter

In 'Poortwachter' staat omschreven welke stappen van werkgevers en werknemers verwacht worden om een zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. De wet bevat maatregelen met als doel om een uitgevallen werknemer sneller te begeleiden naar het eigen of ander werk.

Als werkgever blijft u gedurende de gehele ziekteverzuimperiode verantwoordelijk voor de re-integratie maar u hoeft natuurlijk niet alles zelf te doen. Het zogenaamde casemanagement kunt u laten uitvoeren door bijvoorbeeld arbodiensten, bedrijfsartsen of verzuimmanagementbedrijven.


Wat moet u doen volgens 'Poortwachter'?

De uitvoering van de wet ligt in handen van u als werkgever. De wet schrijft geeft duidelijk aan welke
acties door de werkgever in samenwerking met werknemer moeten worden uitgevoerd. Er geldt ook een duidelijk tijdspad.
Als werkgever bent u eindverantwoordelijk voor de uitvoering en de de re-integratie. 

Schema Wet verbetering Poortwachter

1: na 6 weken: Probleemanalyse

Is uw werknemer ziek en dreigt er langdurig verzuim dan bent u als werkgever verplicht een probleemanalyse op te laten stellen. Een probleemanalyse wordt opgesteld door een bedrijfsarts.

De probleemanalyse moet worden opgenomen in het daartoe aangelegde dossier.

2: na 8 weken: Plan van Aanpak

Is uw werknemer reeds 8 weken arbeidsongeschikt, dan moet er een Plan van Aanpak worden gemaakt. De casemanager is verantwoordelijk voor het opstellen van het Plan, samen met de werknemer. In het Plan worden afspraken over de functiemogelijkheden gemaakt en wordt het advies van de bedrijfsarts meegenomen.

In het Plan moet duidelijk worden aangegeven welke acties worden uitgevoerd om passende arbeid te vinden, binnen of buiten het huidige bedrijf. De afspraken worden vastgelegd in het dossier.

3: elke 6 weken: Evaluatie Plan van Aanpak

Als een werknemer (langdurig) ziek is, is het verstandig om elke 6 weken te informeren bij de werknemer. U kunt dan onder andere de gemaakte afspraken uit het Plan bespreken.

Maak verslagen van de contactmomenten met de werknemer. Bijvoorbeeld een telefoongesprek, e-mailuitwisseling of een bezoek aan huis.

4: na 42 weken: 42ste weeks ziekmelding

Na 42 weken arbeidsongeschikt, moet u als werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV.

5: na 52 weken: Eerstejaars-evaluatie

Na een jaar (52 weken) arbeidsongeschiktheid, is een eerstejaarsevaluatie verplicht.

In de evaluatie wordt gekeken of de juiste maatregelen zijn getroffen. Het doel is immers om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

6: week 91: WIA aanvraag

Na 87 weken arbeidsongeschiktheid ontvangt uw werknemer een WIA-aanvraag formulier van het UWV. 

De bedrijfsarts dient zorg te dragen voor een actuele rapportage en het re-integratieverslag moet worden opgesteld. De WIA-aanvraag kan dan bij het UWV worden ingediend, samen met een kopie van het re-integratieverslag.


Acties in het kader van 1e en 2e spoor

Het is belangrijk dat dit proces goed wordt begeleid. Maak dus iedere zes weken een kort verslag. 


1e spoor

In het 1e spoor wordt gekeken of er passende arbeid binnen het bedrijf van zijn huidige werkgever mogelijk is. Dit kan de huidige of een andere functie zijn. Er kan worden gekeken naar bijvoorbeeld:
  • het aanpassen werkplek
  • het aanpassen functie
  • een gedeeltelijke werkhervatting
  • andere werktijden
Lukt het niet om een zieke werknemer bij zijn huidige werkgever aan het werk mte houden, wordt het 2e spoor gestart. Dit wordt opgenomen in het re-integratiedossier. 

2e spoor

Het 2e spoor is de zoektocht naar de mogelijkheden buiten het eigen bedrijf.

Gedeeltelijk aan het werk

Sommige werknemers kunnen niet volledig hun oude functie vervullen maar wel gedeeltelijk. Dit kan binnen het bedrijf van de eigen werkgever of bij een ander bedrijf.
Is een werknemer deels aan het werk, dan is het belangrijk om hiervan melding te maken in het re-integratiedossier.
Google+ Google+ deze pagina
LinkedIN Deel dit op LinkedIN