Collectieve WGA Hiaatverzekering

U heeft een werknemer die al twee jaar ziek is. Na deze twee jaar is uw werknemer nog steeds (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Dat heeft tot gevolg dat het inkomen van uw werknemer er fors op achteruit kan gaan! 


Een korte uitleg

Werknemers die na 2 jaar ziekte méér dan 35% arbeidsongeschikt zijn, kunnen een arbeidsongeschiktheids-uitkering (WIA) krijgen.

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) bestaat uit 2 regelingen:

  • WGA - De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten is er voor wie nog gedeeltelijk kan werken.

  • IVA - Mensen die helemaal niet meer kunnen werken, krijgen een IVA-uitkering, de Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten.

wia-schema


Wat krijgt uw werknemer

Uw werknemer krijgt minimaal drie en maximaal 38 maanden een WGA-uitkering. Het soort uitkering en de hoogte en duur hangen af van het arbeidsverleden en de mate waarin uw werknemer kan werken.

Als uw werknemer recht heeft op een WGA-loongerelateerde uitkering, krijgt hij een uitkering die 75% of 70% van het (gemaximeerde) laatstverdiende loon bedraagt.

Als uw werknemer geen recht heeft op een loongerelateerde uitkering, of deze is afgelopen, kan hij recht hebben op een WGA-loonaanvullingsuitkering of een WGA-vervolguitkering.


Welke uitkering uw werknemer krijgt, hangt af van hoeveel hij op dat moment verdient.

1. Is dat de helft of meer van wat hij volgens de arbeidsgeschiktheidskeuring nog kan verdienen? Dan vult de loonaanvullingsuitkering zijn loon aan. Hij krijgt dan een aanvulling van 70% van het verschil tussen het oude loon (met een maximum) en het loon dat hij nog kan verdienen ('resterende verdiencapaciteit').

2. Heeft uw werknemer geen werk? Of verdient hij minder dan de helft van wat hij kan verdienen volgens het keuringsrapport? Dan krijgt hij een vervolguitkering. Deze uitkering is een percentage van het minimumloon. De uitkering houdt dus geen rekening met het loon dat hij eerder verdiende. Dat betekent in de praktijk dat hij er in inkomen sterk op achteruitgaat. Een WGA Hiaatverzekering vult de WGA-vervolguitkering daarom aan.


Let op

De WIA is een ingewikkelde wet, met veel verschillende regelingen. Deze regelingen kunnen enorme gevolgen hebben voor de toekomstige inkomenspositie van uw werknemer. Laat uw werknemers daarom goed voorlichten door een deskundige van ons kantoor.

Als werkgever bent u niet verplicht om een collectieve WGA Hiaatverzekering af te sluiten. Maar het getuigt van goed werkgeversschap indien u uw werknemers in staat stelt hun inkomen op een afdoende wijze te verzekeren of zorg draagt voor een collectieve oplossing.


Voor wie is een collectieve WGA Hiaatverzekering?

De collectieve WGA Hiaatverzekering is bestemd voor uw werknemers die een beroep doen op de WGA Vervolguitkering

Met een WGA Hiaatverzekering is uw werknemer verzekerd voor een aanvulling op de WGA-vervolguitkering


Welke risico's zijn verzekerd

Er zijn verschillende verzekeringsdekkingen mogelijk in aanvulling op de WGA. Sommige verzekeringen keren een vast verzekerd bedrag uit.

Anderen vullen het inkomen tot een bepaald percentage aan.

Sommige polissen houden rekening met je arbeidsongeschiktheids %, andere niet.


Keuzes

De WGA Hiaatverzekering kan de werknemer in de prive-sfeer sluiten.

Een andere mogelijkheid is gebruik maken van de collectieve WGA Hiaatverzekering van de werkgever. Deze verzekering moet dan natuurlijk door de werkgever wel zijn gesloten.

De premie op een collectieve verzekering is vaak goedkoper.


Premiefacoren

De premie is een percentage van het verzekerd bedrag of loon. De premie hangt onder andere af van:

  • leeftijd bij aanvang
  • indexering
  • afgesproken eindleeftijd
  • beroep

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting!

 


Rekenhulpen

Rekenhulp voor mijn inkomen met een loongerelateerde uitkering (LGU)

Heeft u een loongerelateerde uitkering en gaat u (meer) werken? Met de Rekenhulp ziet u het effect: uw totale inkomen per maand (uw uitkering en uw loon) is altijd hoger als u meer werkt en meer verdient. Klik hier voor een uitleg van de rekenhulp!

 


Rekenhulp voor mijn inkomen met een loonaanvullings-uitkering (LAU)

Heeft u een loonaanvullingsuitkering en gaat u meer of minder werken? Met de Rekenhulp ziet u het effect: uw totale inkomen (uw uitkering en uw loon) per maand is altijd hoger als u meer werkt en meer verdient. Klik hier voor een uitleg van de rekenhulp!

 


Rekenhulp voor mijn inkomen met een vervolguitkering (VVU)

Heeft u een vervolguitkering en gaat u (meer) werken? Met de Rekenhulp ziet u het effect: uw totale inkomen (uw uitkering en uw loon) per maand is altijd hoger als u meer werkt en meer verdient. Klik hier voor een uitleg van de rekenhulp!

 


Rekenhulp voor mijn inkomen met een IVA-uitkering

Heeft u een IVA-uitkering en gaat u werken? Met de Rekenhulp ziet u het effect: uw totale inkomen (uw uitkering en uw loon) per maand is altijd hoger als u werkt en meer verdient. Klik hier voor een uitleg van de rekenhulp!

 

 

Google+ Google+ deze pagina
LinkedIN Deel dit op LinkedIN