Ziekteverzuim Verzekering

Ziekteverzuim kost u als werkgever geld!

De ziekteverzuimverzekering - kortweg: verzuimverzekering - biedt de werkgever de mogelijkheid om het risico van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekteverzuim op grond van de Wulbz en Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte te verzekeren.

Omdat u als werkgever een dergelijke financiële verplichting vaak niet kunt dragen, is een ziekteverzuimverzekering onontbeerlijk!


Wat is verzekerd

Met de verzuimverzekering verzekert u de continuïteit van uw onderneming bij onverwacht (hoog) ziekteverzuim, omdat de verzekering de loonbetaalverplichting van u overneemt. En dat kan enorm veel schelen.

Er zijn twee soorten ziekteverzuimverzekeringen:

Conventionele dekking 
Een ziekteverzuimverzekering waarbij men, na een eigenrisicoperiode, voor elke dag dat de werknemer ziek is een vergoeding ontvangt.

Deze vergoeding is gebaseerd op het loon dat voor de zieke werknemer wordt doorbetaald. Men kan kiezen voor een eigenrisicotermijn van 2, 4 of 6 weken, of een zelf te bepalen langere termijn.

De betaling van de ziektedagen tijdens de gekozen eigenrisicotermijn komt voor rekening van de werkgever.

Stop-loss dekking 
Een ziekteverzuimverzekering waarbij het gemiddeld uitbetaalde ziekengeld per jaar voor rekening komt van de werkgever. Dit bedrag wordt het eigen behoud.

Als het werkelijk uitbetaalde ziekengeld het eigen behoud overschrijdt, dan wordt het verschil vergoed. Deze vorm is aantrekkelijk voor grotere bedrijven vanaf 50 medewerkers.


Loon doorbetalen in eerste en tweede ziektejaar

Het eerste jaar dat uw werknemer ziek is, betaalt u hem minimaal 70% van zijn loon. Als dit minder is dan het minimumloon, dan vult u het loon aan tot dat bedrag (in verhouding tot het aantal uur dat hij werkt). Hoeveel procent van het loon u betaalt, staat in de cao of in de arbeidsovereenkomst. Meestal staat daarin dat u in het eerste ziektejaar 100% van zijn loon betaalt. U betaalt ook de pensioenpremie en het vakantiegeld door.

Ook in het tweede ziektejaar, betaalt u uw werknemer minimaal 70% van zijn loon. Maar als dat minder is dan het minimumloon, hoeft u het niet aan te vullen. Als zijn inkomen onder het minimumloon ligt, kan uw werknemer zelf een toeslag aanvragen bij UWV.

Ga naar het UVW voor meer informatie.

 

Het UWV

 


Voorbeeld

Iedere organisatie of onderneming dient op de kosten te letten. Elke ondernemer houdt ook rekening met de factor kosten bij alle zakelijke beslissingen. Het is daarom merkwaardig dat er binnen veel ondernemingen weinig tot geen inzicht bestaat in de kosten die voortvloeien uit - onnodig - ziekteverzuim. 

Bijgaand een voorbeeld gebaseerd op onderzoeksgegevens afkomstig van de vakgroep Personeelswetenschappen van de Katholieke Universiteit Brabant.

 • een bedrijf met 50 werknemers heeft een ziekteverzuim van 5% structureel
 • het gemiddelde jaarloon bedraagt € 26.546,00
 • de hieruit voortvloeiende verzuimkosten - direct en indirect - bedragen op jaarbasis € 152.640,00
 • dit is ongeveer 11,5% van de totale bruto loonsom
 • uit het eerdergenoemd onderzoek komt naar voren dat 77% van de verzuimkosten beïnvloedbaar zijn
 • een lager ziekteverzuim laat dit deel van de verzuimkosten dus dalen
 • indien het verzuim van 5% naar 4% gebracht kan worden, impliceert dit een hoger bedrijfsresultaat van € 23.506,00

Indien we deze organisatie een toch veel voorkomend verzuimcijfer van 8% geven en een verzuimstreefcijfer van 5%, levert dat een voordeel op van € 70.520,00 méér bedrijfsresultaat.


Hoofdlijnen

 • De werkgever moet zélf 70% van het loon (in ieder geval minstens het minimumloon) gedurende 104 weken van de ziekte doorbetalen.
 • In veel (collectieve) arbeidsovereenkomsten is zelfs 100 procent afgesproken.
 • De werkgever kan de loondoorbetaling bij zwangerschap, orgaandonatie en voor zieke ex-AAW/WAO/WIA-ers voor 100% declareren bij het UWV.
 • De Ziektewet blijft van kracht voor mensen die op het moment van ziekte geen werkgever hebben (b.v. oproepkrachten, uitzendkrachten, tijdelijke contracten).
 • De werkgever mag geen bijdrage van werknemers vragen voor verzekering van zijn risico.
 • In geval van meningsverschil over ziek en niet ziek, moet de werknemer een second opinion bij het UWV of een andere arts aanvragen. Alleen met een second opinion is een beroep op de rechter mogelijk.
 • De werkgever mag maximaal twee wachtdagen met de werknemer afspreken.
 • De werkgever mag het loon inhouden als onterecht wordt verzuimd.
 • De werkgever heeft de mogelijkheid controle-voorschriften in te stellen.

Premiefactoren

De premiebepalende factoren bij deze verzekering zijn:

 • gemiddelde leeftijd en de verdeling daarvan binnen uw organisatie
 • bedrijfstak
 • historisch ziekteverzuim
 • verzekeringsvorm
 • hoogte en aard

 

 

Google+ Google+ deze pagina
LinkedIN Deel dit op LinkedIN