Stappenplan verzuimbeleid

Hieronder vindt u een overzicht van de 4 onderdelen waarmee uw verzuimbeleid gestalte kan worden gegeven.


Eerste stap: inventariseren verzuimrisico's

Onderwerp van gesprek zijn dan het actuele verzuimmanagement, uw verzuimbeleid en de beheersmaatregelen die u heeft getroffen om het ziekteverzuim te voorkomen en uw verzuimkosten te beperken. Meer in detail:

 • Welke preventiemaatregelen zijn er getroffen?
 • Beschikt u over een preventiemedewerker?
 • Heeft u een verzuimreglement?
 • Heeft u een re-integratiereglement?
 • Heeft u een Risico Inventarisatie & Evaluatie rapportage (RI&E)?
 • Beschikt u over een gecertificeerde arbodienst?
 • Op welke wijze wordt invulling gegeven aan het casemanagement?
 • Krijgen uw werknemers een Preventief Medisch Onderzoek aangeboden?
 • Op welke wijze heeft u verzuimgerelateerde risico's verzekerd?
 • Beschikt u over een professioneel registratie- en communicatiesysteem

Natuurlijk is deze lijst niet limitatief maar het geeft u een aardige indruk van de wijze waarop wij ons een beeld vormen van de risico's. 


Tweede stap: analyse verzuimbeleid

Analyseren wil zeggen dat wij nagaan of door het huidige verzuimbeleid uw verzuimrisico's voldoende  worden gemanaged. Tekortkomingen of onvolkomenheden in het verzuimbeleid worden door ons gerapporteerd. Uiteraard met een onderbouwing!

Met preventiemaatregelen kunt u veel verzuimrisico's voorkomen of verminderen. U kunt de financiële riscico`s van de verzuimrisico's (deels) zelf dragen, maar deze ook (deels) afwentelen op een verzekeraar. In de analyse zullen alle opties worden meegenomen.

Heeft u al een verzuimgerelateerde verzekeringsoplossingen, dan analyseren wij deze verzekeringen op onder andere:

 • de noodzaak/wenselijkheid van deze verzekeringen
 • alternatieven (bijvoorbeeld investeren in méér preventie en minder verzekeringspremie)
 • hoogte van de premie en kwaliteit polisvoorwaarden
 • overlapping van dekking
 • de samenhang tussen de verschillende verzekeringen (en verzekeraars)
 • hiaten of het ontbreken van noodzakelijke dekkingen
 • premiegevolgen als gevolg van ingediende claims (Ziekteverzuim en WGA Eigenrisico)
 • schadeafhandeling

Derde stap: onze rapportage

In onze rapportage vindt u een overzicht van de inventarisatie en analyse van uw verzuimrisico's en presenteren wij u onze bevindingen. De rapportage zullen wij uitvoerig met u doorspreken en toelichten. Per onderdeel vindt u adviezen en aanbevelingen.


Vierde stap: onze dienstverlening

Indien u zich kunt vinden in de gepresenteerde rapportage, zijn wij graag bereid daar concreet invulling aan te geven. U kunt ons of onze netwerkpartner aanstellen als uw verzuimadviseur.

Rekening houdend met uw bestaande preventie- en beheersmaatregelen, zullen wij zorg dragen voor:

 • een adequate implementatie van de adviezen en aanbevelingen
 • onderhoud van uw verzuimgerelateerde verzekeringen

Verzuimbeleid is een dynamisch beleid. Dat vergt periodiek terugkerende gesprekken met betrokkenen binnen uw organisatie over het beleid. Natuurlijk wordt u ook geinformeerd over de effecten van het verzuimbeleid. Op deze wijze blijft uw verzuimmanagement 'up-to-date'.

 

 

Google+ Google+ deze pagina
LinkedIN Deel dit op LinkedIN